Regulamin zakupów

Certyfikat

Na Regulamin Sklepu składa się: Polityka prywatności, Czas realizacji zamówienia, Formy płatności, Koszt dostawy, Reklamacje i zwroty


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.azart.sklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

2. Właścicielem Sklepu  i jednocześnie administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako ,,RODO”) jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Azart Dominik Dawida,  Paweł Trojanowski Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie (35-112), ul. Bohaterów 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077107, NIP: 8130201741, REGON: 00515075, zwana dalej Azart Sp.J.

3. Z Azart Sp.J. można skontaktować się telefonicznie pod nr: (17) 863 15 14, w drodze korespondencji elektronicznej: sklep@azart.sklep.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Azart Sp.J. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

 

§ 1 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

 

1. Azart Sp.J. przetwarza dane osobowe w celu umożliwiania Klientom dokonania zakupu w Sklepie internetowym. Oznacza to, że dane są wykorzystywane do:

- założenia konta w Sklepie (zajestrowania się potwierdzonego zgodą Klienta),

- zawarcia umowy sprzedaży,

- dokonania rozliczeń,

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,

- skorzystania przez Klienta z uprawnień konsumenckich (odstąpienie od umowy, rękojmia, reklamacja).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po dokonaniu przez Klienta zakupu realizacja umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 2 Jak zbieramy dane?

 

1. Azart Sp.J. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie;

b) składania zamówienia w Sklepie.


3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

a) adres e-mail.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.


6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionych towarów:

a) operatora logistycznego R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewniającego obsługę przesyłek (właściciela serwisu www.apaczka.pl)

b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

4. Azart Sp.J  nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

5. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie przechowywane są do czasu cofnięcia tej zgody. Okres ten może wydłużyć się o 3 lata ze względu na czas umożliwiający dochodzenie roszczeń.
Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

§ 3 Zabezpieczenia, dostęp do danych i prawa Klienta

 

1. Dane osobowe zbierane przez Azart Sp.J. za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

2. Azart Sp.J.  zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

3. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Azart Sp.J.

4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia (patrz paragraf: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”) lub na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta.

5. Azart Sp.J. zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.

6. Klient ma prawo żądać od Azart Sp.J. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Azart Sp.J. może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta w przypadku gdy dane te będą konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Azart Sp.J. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

8. Azart Sp.J. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

9. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  jeżeli sądzi, iż przetwarzanie danych osobowych przez Azart Sp.J narusza stosowne przepisy.

 

 § 4 Mechanizm cookies

 

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Azart Sp.J. na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Azart Sp.J. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

2. Azart Sp.J. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Azart Sp.J. wykorzystuje Cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

.

6. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Azart Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Azart Sp.J. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@azart.sklep.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

 

 

 

 

Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy.

 

Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz e-mail potwierdzający jego złożenie. Będziesz na bieżąco informowany o postępie naszych prac.

Termin wysyłki wynika z 
dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Ciebie formy dostawy.

 

Dostępność produktów

 

Przy każdym produkcie jest podany termin, który opisuje, kiedy produkty mogą zostać przez nas wysłane - od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni (w przypadku produktów trudno dostępnych). Dokładamy wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - poinformujemy o tym niezwłocznie.


Jeżeli zamawiasz większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu skontaktuj się z nami lub wpisz odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

 

Forma płatności

 

Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bardzo szybki sposób realizacji zamówienia. W godzinach roboczych środki na nasze konto zostaną przelane zazwyczaj natychmiastowo.


Płatność przelewem - czas realizacji zamówienia jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty. W zależności od banku standardowo trwa to do dwóch dni roboczych.

Płatność przy odbiorze - najszybsza forma płatności, umożliwiająca natychmiastową realizację zamówienia. Należy pamiętać, że jest ona również obciążona dodatkowymi kosztami dostawy.

 


 Forma dostawy

 

Firma kurierska umożliwia dostarczenie zamówienia zazwyczaj w 1-2 dni robocze od nadania.
Poczta Polska zazwyczaj dostarcza przesyłki w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych.
Odbiór osobisty możliwy w siedzibie firmy przy ulicy Bohaterów 5 w Rzeszowie.

 


 

 

Koszty dostawy


W zależności od ilości i wagi zamawianych przez Ciebie produktów, wybranej formy płatności i własnych preferencji, możesz wybrać jedną z form dostawy:

 

Najszybciej i najbezpieczniej:
Firma kurierska - dostawa jest realizowana przez profesjonalną firmę kurierską DHL. Wybranie kuriera oznacza wygodę i pewność, że Twoje zamówienie dotrze na czas za niewygórowaną cenę. Dodatkowo, na Twój adres email otrzymasz link do strony, na której na bieżąco będziesz mógł sprawdzać, gdzie znajduje się Twoja przesyłka.

Poczta Polska - Twoje zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka Kurier 48 lub Ekspres 24.

 

Najtaniej:
Paczkomaty InPost -  to najtańsza opcja przesyłki. Twoje zamówienie dostarczone jest do skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Najłatwiej:
Odbiór osobisty ­to najłatwiejszy sposób odbioru zamówionych towarów - zapraszamy do siedziby firmy pod adres: 
Bohaterów 5,  35-112 Rzeszów. Godziny pracy punktu znajdziesz w zakładce Kontakt. Przy odbiorze osobistym nie ponosisz dodatkowych kosztów.

 

Uwaga: koszt oraz czas dostawy może ulec zmianie (zwiększeniu) w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.

 


Gwarancja i serwis

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 178631514 w 26.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne 
oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu oraz sposób dalszego postępowania:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

- koszt transportu pokrywa Klient.

2. W 
ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i kosztów naliczonych przez serwis, które pokrywa Klient. W 
ciągu 14 dni roboczych odeślemy na koszt Klienta reklamowany produkt.

4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana wówczas po otrzymaniu naprawionego towaru (okres trwania naprawy różni się w zależności od producenta) odeślemy go do Klienta na nasz koszt.


W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: 
sklep@azart.sklep.pl lub telefonicznie: 178631514 w 26. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Towary, których waga całkowita, podawana każdorazowo w karcie produktu, wykracza poza 30 kg, ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa.

Towary, których wymiary, podawane każdorazowo w karcie produktu, wykraczają poza (szer. x wys. x dł.) 41 cm x 38 cm x 64 cm , ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Koszty wysyłki ponosi Klient.

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W 
ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w opakowaniu z całą jego zawartością).

4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w 
ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt (koszty transportu ponosi Klient).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl